Škola investování 31: Fundamentální analýza 4. část

4786x přečteno

Dnešní článek je věnován prvnímu typu FA – globální. Nejprve ji stručně charakterizujeme a poté se podíváme na vztah kurzu a HDP, státního rozpočtu, úrokových měr a dalších, jakožto faktorů s vlivem na vývoj.

Globální fundamentální analýza

Již název této úrovně analýzy vypovídá okruh informací, kterými se jako investoři budeme zabývat. Jedná se o vliv celého trhu a ekonomiky na pohyb kurzu. Zabýváme se vztahy mezi makroekonomickými agregáty a kurzem aktiva, v našem případě budeme nejčastěji mluvit o akciích. Vždy však zkoumáme vliv pouze dvou veličin. V tom je výhodou především jednoduchost, na druhou stranu, vliv mají i další třetí veličiny, které v těchto modelech nevidíme.
 
Podívejme se nyní detailněji na analýzu států a makro pohledu ve věci investování. V případě hledání odpovědí na otázky vývoje celé ekonomiky, zaměřme svou pozornost na ukazatele hodnoty HDP, vývoje akciových trhů a indexy spotřebitelských očekávání. Úroková míra je velmi důležitým ukazatelem pro další vývoj akcií a trhů obecně. Státy díky ní určují hodnotu peněz, určují nepřímo úroky komerčních bank a ovlivňují tak míru půjčování a investic v ekonomice. Zároveň ovlivňují míru inflace a tím snahu investorů chránit své zisky. V globálním světě je vše svázáno se vším a faktorů existuje celá řada. V dlouhém období se nedají předvídat a jejich odhad je velmi obtížný. Odhady jsou prováděny v rámci let, zcela jistě přes globální analýzu neobchodujte následující týden. 
 
Nyní se budeme zabývat popisem jednotlivých vztahů a prvním je vývoj kurzu v souvislosti s vývojem ekonomiky (HDP).
 

Hrubý domácí produkt (HDP)

Kurz akcií jde ruku v ruce s vývojem ekonomiky. Hlavním ukazatelem ekonomického vývoje je hrubý domácí produkt. Na následujícím obrázku můžeme sledovat pozitivní vztah mezi vývojem HDP a kurzem akcie. Akciové kurzy předbíhají 3-9 měsíců před vývojem ekonomiky. Tento časový nesoulad je dán především tím, že cena akcie odráží budoucí zisky. Investoři se rozhodují podle svého očekávání. Pokud je očekávání kladné a předpokladem je pozitivní vývoj HDP, dochází k nákupům akcií a logicky tak roste jejich cena. Růst akciových trhů poté navozuje optimistickou atmosféru, což ovlivňuje chování firem i spotřebitelů. Ti jsou zainteresováni k vyšší investiční činnosti a v konečném důsledku je dopadem zvýšení reálného výstupu ekonomiky. Naproti tomu pokles akciových kurzů potlačí investice a sníží se i celkový výstup. Každý ekonomický subjekt, ať firma či spotřebitel, má vlastní strategii, proto se nakládání s penězi liší. Co však vnímají stejně, je rizikovost investice. Vhodnou informací pro investory může být i fakt, že akciové kurzy předbíhají vrchol hospodářského cyklu více než jeho dno. 
 
Obrázek č. 1 – Vývoj ekonomiky vs. kurz akcie
 

Již víme, jak je propojen kurz akcie s vývojem ekonomiky. Nelze se však domnívat, že růst či pokles HDP závisí pouze na očekávání investorů. Doplňme tedy problematiku o další významné zdroje ekonomického růstu.
 
Patří sem:
 
  • růst výrobních faktorů a
  • růst celkové produktivity výrobních faktorů.
Pokud se zmiňujeme o výrobních faktorech, jedná se zejména o práci a kapitál. Růst jejich produktivity zapříčiňuje především vzdělání, inovace, vědecký pokrok a rozvoj technologií.
 

Státní rozpočet

Zde je nasnadě otázka, jak může mít výdajová a příjmová stránka státu vliv na pohyb akciových kurzů. Dopady rozhodnutí vlády, především v souvislosti s daňovým zatížením subjektů či výší vládních výdajů, jsou do jisté míry spjaty s chováním investorů.
 
V případě růstu výdajů státního rozpočtu, který je podmíněn růstem daňového zatížení, klesá kurz akcie. Lidé musí odvádět více peněz státu a redukují tak podíl investovaných peněz. Neblahý dopad na vývoj akcie má i deficit státního rozpočtu, který je kryt emisí státních dluhopisů. Jeden z nejstarších faktů v oblasti investic je inverzní vztah mezi dluhopisy a akciemi. Když hospodářský cyklus prochází recesí, investoři přechází k méně rizikovým aktivům, mezi které patří státní dluhopisy. Tento přeliv investic postihuje akciové kurzy v podobě poklesu. Akciové kurzy rostou pouze v případě růstu vládních výdajů, kdy stát uvolňuje více kapitálu ve prospěch obyvatel. Takto zvýšený důchod je stimulem pro investiční činnost.
 
V dalším článku pokračujeme v popisu kurzu v souvislosti s úrokovou mírou, peněžní nabídkou, inflací, ekonomickými a politickými šoky a nakonec s pohybem zahraničního kapitálu.
 

Tento díl je citací knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde).

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce