Pre koho je workshop určený?

Séria workshopov je určená pre začiatočníkov aj mierne pokročilých, zameraná na praktické poznatky a príklady (teórie je v škole dosť) v oblasti investovania do rôznych cenných papierov a následne zdaňovania kapitálových príjmov vyplývajúcich z cenných papierov podľa aktuálnych slovenských zákonov.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 14.10.2017. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za semester, prvé je na programe 17.10.2017 o 18.30 v posluchárni D117 v budove Národohospodárskej fakulty. Ďalšie stretnutia sa budú konať 25.10, 7.11 a 14.11 v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Koniec stretnutí je okolo 20.00. V dôsledku vyťaženia lektora p. RNDr. Mirona Zelinu CSc. si Klub Investorov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania seminárov. V prípade zmien budú účastníci workshopov osobne kontaktovaný mailom s podrobnými informáciami o zmene.

 

 

17.10.2017

Úvod do série workshopov

1.      Čo nás čaká, čo očakávajú účastníci

Základné princípy zdaňovania príjmov z cenných papierov u fyzických osôb

1.      Zdaňovanie príjmov z držby cenných papierov (priebežne vyplácané výnosy z dlhopisov, podielových fondov,...)

2.      Zdaňovanie príjmov z predaja cenných papierov

3.      Ktoré výdavky môžeme uplatniť?

4.      Oslobodenia od dane z príjmov

5.      Ako by malo vyzerať spravodlivé zdaňovanie príjmov z cenných papierov?

 

25.10.2017

Dlhopisy

1.      Základné pojmy: kupón, menovitá hodnota, splatnosť, durácia, …

2.      Držba dlhopisu do splatnosti alebo realizácia zisku pred jeho splatnosťou?

3.      Kreditné a úrokové riziko

4.      Dlhopisové fondy: investment grade/high yield, aktívne riadené fondy/ETF

5.      Investícia do konkrétnych dlhopisov: čo si máme všímať

 

7.11.2017

Akcie

1.      Prečo investovať do akcií (inflácia, rast ziskov, reinvestície, zvyšovanie produktivity,...)

2.      Investícia versus špekulácia (dlhodobá držba alebo trading?)

3.      Aktívne riadené akciové fondy

4.      Exchange traded funds

5.      Základy fundamentálnej analýzy (P/E, cash flow, rastové versus hodnotové akcie,...)

 

14.11.2017

Certifikáty

1.      Čo sú certifikáty, čím sa líšia od akcií alebo dlhopisov

2.      Výhody a nevýhody certifikátov

3.      Základné druhy certifikátov: garantovaný, indexový, diskontný a bonus certifikát

4.      Vyhľadávanie vhodných certifikátov na webe

Pri akých trhových podmienkach je najvhodnejší nákup/predaj certifikátov

 

O školiteľovi 

RNDr. Miron Zelina, CSc. sa venuje finančnému poradenstvu už viac ako 26 rokov. Vyštudoval matematiku (vedecký smer) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po skončení štúdia učil algebru a príbuzné disciplíny na tejto vysokej škole. Pôsobil aj na Matematickom ústave SAV, pričom v roku 1996 zavŕšil svoju matematickú kariéru získaním vedeckého titulu kandidáta vied v odbore algebra a teória čísel.

S finančným poradenstvom začal v roku 1991, keď radil známym, kam investovať investičné kupóny v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. Reálne obchodovanie s akciami na vlastný účet začína v roku 1993. V roku 1994 získava licenciu makléra (osvedčenie o odbornej spôsobilosti, len takéto osoby mohli v tom čase legálne vykonávať obchodovanie s cennými papiermi), ktorú udeľovalo Ministerstvo financií, následne začína pôsobiť v obchodníkovi s cennými papiermi, Tory-Broker, s.r.o. Košice.

V roku 1996 nastupuje do spoločnosti Invest Brokers, o.c.p., a.s., Bratislava ako maklér, kde má na starosti obchodovanie s cennými papiermi pre skupinu VÚB Invest Holding. V roku 1999 sa stáva riaditeľom firmy.

Od roku 2004 pôsobí v Privatbanke, najprv na pozícii riaditeľa odboru Treasury, od roku 2012 je členom predstavenstva zodpovedným za úsek privátneho bankovníctva. V praxi to znamená, že má na starosti privátne bankovníctvo, ktoré prostredníctvom cca 30 privátnych bankárov spravuje majetok bonitných osôb v celkovom objeme cca jednej miliardy eur, ďalej Treasury, ktoré má na starosti riadenie portólia cenných papierov banky, likvidity banky a vykonávanie nákupu a predaja cenných papierov pre klientov a Asset management, ktorý riadi portfóliá vybraných klientov na základe plného mandátu.

Miron Zelina je podpredsedom Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a predsedom Rady Garančného fondu investícií. Angažuje sa vo zvyšovaní úrovne finančnej gramotnosti na Slovensku a presadzuje spravodlivejšie zdaňovanie príjmov z cenných papierov u fyzických osôb.
 

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 14.10.2017. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

REGISTRAČNÝ FORMULÁR