Jaké jsou výhody a nedostatky CAPM?

5886x přečteno

CAPM je mnohými kritizován pro svou nepoužitelnost a nereálnost při investičním rozhodování. Článek však neupozorňuje pouze na nedostatky tohoto modelu, ale zkouší představit také výhody, které z jeho použití plynou.

Model oceňování kapitálových aktiv (dále jen zkráceně CAPM = Capital Asset Pricing Model) je často používaný v rámci finanční teorie, která v tomto případě zakládá lineární vztah mezi požadovaným výnosem z investice a podstupovaným rizikem. Model je založen na vztahu mezi Betou aktiva, bezrizikovou úrokovou sazbou (typicky ze státních pokladničních poukázek) a prémií za podstupované riziko (očekávaný tržní výnos mínus bezriziková úroková sazba). V grafickém vyjádření by mohl obrázek pro představu vypadat následovně:

CAPM a přímka trhu cenných papírů (SML)

Zdroj: www.sy-econ.org

Vzorec: E(Ri) = Rf + Bi * [E(Rm) – Rf], kde E(Ri) je požadovaný výnos z finančního aktiva i, Rf je bezriziková úroková sazba, Bi je hodnota Bety finančního aktiva i a E(Rm) je tržní výnos na kapitálovém trhu. V srdci tohoto modelu se nachází parametry, které jsou mnohými kritizovány jako nereálné a můžou poskytovat základ pro některé z hlavních nedostatků tohoto modelu.

Nedostatky modelu

Stejně jako mnoho vědeckých modelů má i CAPM své nedostatky. Primární nedostatky se odrážejí ve vstupech modelu a jeho předpokladech:

  • Bezriziková úroková sazba (Rf) - běžně přijímaná sazba používaná jako Rf je výnosem z krátkodobých státních cenných papírů. Problém s využitím tohoto vstupu spočívá v tom, že se tyto výnosy na denní bázi mění, což vytváří volatilitu této sazby,
  • Tržní výnos (Rm) - tržní výnos může být popsán jako součet kapitálových výnosů a dividend na trhu. Problém nastává, pokud je v daném okamžiku tržní výnos negativní. Výsledkem je, že dlouhodobý tržní výnos je použitý pro vyrovnání výnosu. Dalším problémem je, že tyto výnosy jsou tzv. backward-looking a nemusí tak reprezentovat budoucí tržní výnosy,
  • Schopnost půjčit si za Rf - CAPM je postaven na čtyřech hlavních předpokladech, a to včetně jednoho, který neodráží reálný obraz světa. Předpoklad, že si investoři mohou půjčit od někoho a naopak poskytnout prostředky někomu za bezrizikovou úrokovou míru je nedosažitelný ve skutečnosti. Individuální investoři si nejsou schopni půjčit (nebo zapůjčit někomu) za úrokovou sazbu, za kterou si například vláda USA může půjčovat. Proto by linie minimálního požadovaného výnosu mohla ve skutečnosti být méně strmá (poskytuje nižší výnos), než tento model předpokládá,
  • Stanovení Bety - pro vyhodnocení CAPM, který zhodnotí investici, je potřeba najít Betu, která odráží rizikovost projektu či investice. Beta je tudíž jakýmsi proxy elementem v rámci vyhodnocení rizika. Nicméně její přesné určení pro posouzení projektu či investice je obtížné a může mít vliv na míru spolehlivosti výsledku.

Výhody modelu

Přes výše uvedené nedostatky existují také četné výhody použití CAPM. Pojďme se na ně společně podívat:

  • Snadnost použití - CAPM představuje zjednodušující výpočet, který může být snadno podroben stresovému testování pro odvození celé řady možných výsledků, které poskytnou větší důvěru kolem požadované míry návratnosti,
  • Diverzifikované portfolio - předpoklad, že investoři drží diverzifikované portfolio, které je podobné portfoliu tržnímu, eliminuje nesystematické (specifické či jedinečné) riziko,
  • Systematické riziko (Beta) - CAPM bere v úvahu systematické riziko, které je vynecháno z jiných modelů návratnosti investice, mezi něž můžeme například zařadit dividendový diskontní model (DDM). Systematické či tržní riziko je důležitou proměnnou, protože je nepředvídatelné a často jej není možné eliminovat, protože není předem očekáváno,
  • Obchodní a finanční riziková variabilita - když společnosti hledají příležitosti, tak pokud se podnikový mix a financování liší od současného podnikání, pak nemůžou použít další výpočty pro požadované míry návratnosti, mezi něž můžeme zařadit například WACC (=Weighted Average Cost of Capital). CAPM však použít je možné.

Závěr článku

Žádný teoretický model není dokonalý, ale každý by měl obsahovat několik vlastností, díky nimž je užitečný a použitelný. CAPM, i když je kritizován pro jeho nerealistické předpoklady, poskytuje užitečnější výsledky při srovnání s DDM či WACC v mnoha situacích. Je snadno spočítatelný a stresově testovatelný. A pokud jej použijeme ve spojení s jinými aspekty investiční mozaiky, může nám poskytnout data v oblasti výnosů, která podpoří či nepodpoří potenciální investici z naší strany.

Zdroj: www.investopedia.com/articles/investing/021015/advantages-and-disadvantages-capm-model.asp