Na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let bude převedeno 1,265 miliardy korun.

Monetě Money Bank loni vzrostl konsolidovaný čistý zisk na 4,4 miliardy korun. Loni banka vyplatila 8 Kč na akcii před zdaněním, což bylo celkem více než 4 miliardy Kč.

Řádné valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 61 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti MONETA, o stavu jejího majetku za rok 2018, Zprávu výboru pro audit o výsledcích a jeho činnosti za rok 2018 a Zprávu dozorčí rady o výsledcích a její činnosti za rok 2018 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné individuální i konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že i rok 2018 byl pro společnost MONETA úspěšným rokem. Zdárně jsme naplnili naši stávající strategii udržet si pozici vedoucí banky na trhu pro české domácnosti, živnostníky a drobné podnikatele. Za uplynulý rok MONETA dosáhla dobrých finančních výsledků a vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 4,2 miliardy Kč, což představuje nejen nárůst o 7,1 % ve srovnání s rokem 2017, ale také překonání našeho cíle pro rok 2018 o 0,8 miliardy Kč,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA.

Byla schválena řádná individuální i konsolidovaná účetní závěrka společnosti MONETA, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2018. V řádné konsolidované účetní závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši bezmála 4,2 miliardy korun, v řádné individuální závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 4,4 miliardy korun.

Dále valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci a určila auditora pro provedení povinného auditu za rok 2019. Přijala návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit společnosti MONETA a rozhodla, že audit bude provádět auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno se z dřívějšího GE Money Bank změnilo v souvislosti se vstupem banky na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

Akcionářská struktura banky je poměrně roztříštěná. Podle informací z letošního ledna 25 největších institucionálních akcionářů vlastní nadpoloviční podíl akcií Monety. Zároveň 50 největších akcionářů banky vlastní skoro 70 procent akcií. Podíl českých drobných akcionářů se pohybuje kolem 12 procent.

Podle údajů ke dni 31. března 2019 mělo podíl na základním kapitálu banky převyšující 1 % celkem 16 subjektů v čele s Chase Nominees Limited.

 

Zdroje: Moneta, Reuters, ČTK